استقرار نرم افزار حسابداری صبا

استقرار نرم افزار حسابداری صبا

وظایف کارشناس استقرار :

1-نصب نرم افزار بر روی سرور و یا کامپیوتر مشتری و اطمینان از صحت عملکرد آن بعد از نصب

2-انجام تنظیمات اولیه نرم افزار با توجه به درخواست کارفرما .

3-شرکت در جلسات پروژه که مدیر پروژه آن را برنامه ریزی میکند و ارائه نظرات تخصصی به منظور اجرای بهتر نرم افزار در محل مشتری

4-آموزش کاربران مشتری در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار /اخذ گزارش و روش برخورد با خطاهای احتمالی

5-ساخت و متناسب سازی فرم ها و گزارش های خاص مورد نیاز مشتری

6-مستند کردن مراحل انجام کار و کسب تاییدیه انجام کار از کاربران به منظور تکمیل پرونده پروژه استقرار نرم افزار

7-ارائه گزارش های دوره ای به مدیریت پروژه

8-راهنمایی کاربران برای استفاده صحیح از نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی آنها در حین انجام کار

گزارشات دقیق و منظم

گزارشات دقیق و منظم به مدیر پروژه برای تحلیل پروژه

پیاده سازی سیستم

پیاده سازی سیستم با توجه به استاندارد ها

صرفه جویی در زمان

صرفه جویی در زمان پروژه

Back to Top