آموزش سوکت کردن کابل شبکه

آموزش سوکت کردن کابل شبکه

96/6/

آموزش سوکت کردن کابل شبکه

نویسنده: مدیر سایت

آموزش سوکت کردن کابل شبکه

با توجه به تصویر شماره 1 که در بالا آمده است ترتیب رنگ سوکت شبکه با استانداردی که در بالا آمده است باید در نظر گرفته شود که در سوکت های شبکه و همچنین کابل کشی شبکه بایستی اعمال شود .

 

شـــرکـــت حــســابـــداری صــبـــا

Back to Top